We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Ass / Self​-​Destructive

by Imants Daksis

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
    Purchasable with gift card

      €8 EUR  or more

     

1.
Kā gribas sevi ziedot Eh, kā gribas sevi ziedot, Uzlikt kā kapa vainadziņu, kā maija puķīti Uz lielā pasaules altāra, Bet pagaidām – lai dzīvo Tā straume, kas mani nes Un es, - Mēs esam dzīvi, Ziedoties vēl negatavi un sīvi …Bet pienāks laiks… - Un kūpēt sāks Mūsu ziedošanās tvaiks Will to Self-Sacrifice I want to sacrifice myself, Place myself as a graveyard wreath, as a Lily of the valley, On the great altar of the world, But for now - let live The current which carries me And I, – We are alive, Fierce and not yet ready to sacrifice ourselves, …But the time shall come… – And our sacrificial steam Will start fuming
2.
Cilvēks uz ielas Uz pelēkas ielas Pelēka diena Tiekas ar pelēkām Cilvēku sejām, Pelēks vējš noglāsta Pelēkas matu cirtas, Pelēks vējš noglāsta Pelēkus uzacu lokus Ielas abās pusēs Paceļas daudzstāvu mājas, Tik daudz dziesmu Slēpjas šais mājās; Pilnas istabas Ar lēni mirstošām dziesmām, Pilnas ielas Ar dziesmām bez liesmas Cilvēks uz ielas, Cilvēks ik dienu, Cilvēka domas Pārvēršas sienās …Ķieģeļu sienās Un betona mūros Starp logu un durvju rindām Rēgojas citādas sejas… MŪRIEM IR SEJAS! A Man on the Street On a grey street A grey day Is meeting grey People’s faces, A grey wind caresses Grey locks of hair, A grey wind caresses Grey eyebrow arches On both sides of the street Apartment blocks rise So many songs Hide in these houses; Rooms filled With slowly dying songs, Streets filled With spiritless anthems A man on the street, A man every day, Man’s thoughts Turn into walls ...Between brick fortresses And concrete walls, Between the rows of windows and doors Different faces loom... THE WALLS HAVE FACES!
3.
Es ģībstu Es eju pa ielu, Tas mans nogurums, Kas liek man jau kuro reizi Doties pie jums Es klīstu kā ēna, Es eju tik baigs, Es eju pa ielu – Tāds ir šis laiks Baigs ir šis laiks, Bet es esmu Ass …Bet klaunāde nerimst Un klaunāde skrien, Vien iedomu karogi Plīvo arvien Un klaunāde nemirst Un klaunāde skrien, Es agri jau esmu Noģībis šodien Baigs ir šis laiks, Bet es esmu Ass I'm Fainting I walk the streets, It is my weariness, Which makes me visit you Again, and again I wander like a shadow, I walk so grim, I walk the streets – Such is this time Grim is this time, But I am the Axis …But the pantomime does not stop And the pantomime keeps going, Only the flags of my imagination Keep waving And the pantomime lives And the pantomime keeps going It is early today For me to have fainted *** Grim is this time, But I am the Axis
4.
Bezcerīgs gadījums Ir skaudra šī nakts, Kāds no pakauša asinis sūc, Viens nelietis uz krūtīm sēd Un pilnmēness gaismā manu dvēseli ēd Un pēkšņi man liekas, Ka zvaigznes ir plikas un maucīgi smejas, Bet Mēness – kretīns ir pārēdies pauts, Kas vampīriem piegādā dzīvības spēkus Un nāk asinssūcēju pulki un gari, Armādas, bataljoni, aizlaiku cari, - Un visu šo jūkli diriģē Sātana roka, Mana psihe ir jēla, es esmu ēsma uz uguns Es vienmēr esmu bijis bezbailīgs vampīru ķērājs, Es vienmēr esmu bijis bezcerīgs gadījums un dzērājs; Es vienmēr esmu bijis bezbailīgs vampīru mednieks, Es vienmēr esmu bijis bezcerīgs gadījums un slimnieks …Un tomēr man ir metode kāda – Es Sātanu dedzinu uz rītausmas sārta, Bet vampīrus duru uz saullēkta stara… Zinot, ka nāks rīts, ir vieglāk ļaut sevi apēst pilnmēness gaismā… No rīta es ielēkšu tieši Saulē, – Tā būs mana apgaismība un nāve; Bet Mēness – kretīns tik skatās Zvaigžņu vagīnās platās Hopeless Case Harsh is this night, Someone is sucking blood From the back of my head, A scoundrel is sitting on top of my chest, And is devouring my soul In the light of a full moon And suddenly it appears to me, That the stars are naked and promiscuously laughing, But the Moon – a cretin, an overindulgent testicle, Who supplies the vampires with lifeforce And the bloodsuckers and spirits come, Armadas, battalions, archaic czars, – And all of this mess is orchestrated by the hand of Satan, My psyche is raw, I am a skewer above the flame I have always been a fearless vampire hunter, I have always been a hopeless case and a drunk; I have always been a fearless vampire hunter, I have always been a hopeless case and a sufferer … And yet I have a method – I burn Satan on the pyre of the dawn, But vampires are impaled on a ray of sunshine… Knowing that the morning will come, It is easier to let yourself be devoured In the light of the full moon... In the morning I will jump directly into the Sun, – It will be my enlightenment and death; But the Moon – the cretin just keeps looking At the stars’ loose vaginas
5.
Atvadu dziesma Ei, narkomānijas šķībais smaids! Un depresīvo ilgu baids! Bez logiem es savā mājā dzīvoju, Kur bads un aukstums, - pēc jums vien tīkoju… Putnubiedēkļa acs vēl pasauli neaprok, Bet rokas jau rok, sabrūk – bet rok! Ei, šķīdušais bezelpas gaiss – Še, ņem! – Pasaules mīlas un būtības maiss. … - Smel no tā – un smel līdz ģībonim, Izrauj laimes speķi un taukus… Piedod, mana Saules un vējainā brīve! Piedod, no Aizkurienes plūstošā dzīve! Farewell Song Hey, the crooked smile of addiction! And the dread of depressing yearning! I live in a windowless house, With only hunger and cold, – for you only I yearn... The scarecrow’s eye does not yet bury the world, But the hands already dig, they collapse – but they dig! Hey, dissolved breathless air – Here, take! – The sack of the world’s love and essence. … – Draw from it – and draw till you faint, Rip out the lard and fat of joy… Forgive me, liberty of wind and Sun! Forgive me, life flowing from the Void!
6.
Burvis Kad vārās gars, – Un mazi garainīši, Atdalīti viens no otra, Nu viens otram krāgā ķeras, Tad pārlaicīgas mīlestības pilns, Izsaku es buramvārdus svētos: “Lai kļūst mirklis vienots, nedalāms un vesels!” …Un ar cilpu lejā laižos… Sorcerer When the spirit is boiling, – And small steams, Separated from one another, Are now grabbing each other by the collars, Then filled with eternal love, I say the sacred magic spell, “Let this moment become united, inseparable and whole!” …And I go down with a noose…
7.
Bezsamaņa Sievietes, gudri cilvēki, narkomānija, alkohols, Psihiskas slimības, psihoterapijas Erekcija, sekss, laulības, ģimene, tradīcijas, Psihiskas slimības, psihoterapijas Dievs, asinis, reliģijas, spermatozoīdu karš un suicīds, Psihiskas slimības, psihoterapijas Esi sveicināta, mana bezsamaņa! Es gribu mieru, ¬– šī cilvēce ražo – Tās kods ir neapstādināms; Man vajag mieru, – šī cilvēce ražo Spermu un pienu Sperma, asinis un sviedri, Asaras un cīņu biedri, - Vairoties līdz bezsamaņai! Esi sveicināta, mana bezsamaņa! Unconsciousness Women, smart people, drug addiction, alcohol, Mental illnesses, psychotherapies Erection, sex, marriages, family, traditions, Mental illnesses, psychotherapies God, blood, religions, spermatozoid war and suicide, Mental illnesses, psychotherapies I welcome you - my unconsciousness! I want rest, – this mankind produces – Its code is unstoppable; I need tranquility, – this mankind produces – Semen and milk Semen, blood and sweat, Tears and comrades, - Reproducing till unconsciousness! I welcome you – my unconsciousness!
8.
Miruši sapņi Miruši sapņi, Sniegbalti kauli, – Tie bijām mēs - Kas tevi sauca, kas tevi nesa, Kur iepriekš biji, ka pasauli miji Ar sāpošām kājām un trīcošām bailēm, Netīrām bailēm – Bailēm no kauliem Klīstoši vēji, Irdena zeme, – Tie bijām mēs - Kas tevi svieda, kas tevi grūda, No kurienes radies, ka pasaulē maldies Starp pasakām tālām un vīzijām bālām, Bēgot no bailēm – Bailēm no kauliem Miruši sapņi / Dead Dreams Dead dreams, Snowhite bones, – Those were us – Who called for you, who carried you, Where were you when you tread the world With sore feet and trembling fear, With impure fear - Fear of bones Wandering wind, Loose ground, – Those were us – Who tossed you, who pushed you, Being lost, from where you came Between fairy tales and visions pale, Running from fear – Fear of bones
9.
Zvaigznāji acīs Kaut arī mums ir dažādas gaumes, Mūs vieno pazemes straumes; Kaut arī nākam no purvainas rāvas, Acīs mums dzirkstī zvaigznāju strāvas; Kaut arī izjūtam sliktu dūšu, Mēs esam dzīvi uz mūžu! Kaut arī melnu zemi vemjam, Mēs paši savus zvaigznājus lemjam Galaxies in Our Eyes Although we have different tastes, We are brought together by subterranean rivers; Although we come from muddy water, Galactic currents shine in our eyes; Although we are nauseated, We are alive for life! Although we vomit black soil, We decide our own galaxies
10.
Pasaules gaisma Uz galda avīzes, kas noliedz Pasaules gaismu. Uz ielām Cilvēki, kas noliedz Pasaules Gaismu. Manā dārzā pakāries putnubiedēklis Vairs nespēj nevienu nobaidīt; Tikai man un vēl pāris maziem bērniem, Raugoties uz to, Paliek mazliet skumji un dumji Es dzīvoju lidojošā kolonnā Ar nosaukumu “Pasaules gaisma”. Raugoties lejā caur mākoņiem, Es jūtu Pasaules gaismu. Manai kolonnai garām lidojoša lidmašīna Pamāj cauri Pasaules gaismai. Bet lejā cilvēki piemiedz acis, Veroties Pasaules gaismā - Šonakt ir tumšs, - spīd tikai Pasaules gaisma; Šonakt ir kluss, - spīd tikai Pasaules gaisma; Šonakt ir auksts, - spīd tikai Pasaules gaisma. …Apjaušot Pasaules gaismu, pieaug mūsu ilgas pēc nāves… …Apjaušot Pasaules gaismu, pieaug mūsu ilgas pēc dzīves… The Light of the World There are newspapers on the table, That deny the Light of the World. There are People on the streets, That deny the Light of the World. A hanged scarecrow in my garden Cannot scare anyone anymore; Only me and a few young children, While looking at it, Start to feel a little sad and dumb I live in a flying column Called "The Light of the World". Looking down through the clouds, I feel the Light of the World. A plane flying by my column Waves through the Light of the World. But people below squint their eyes, When looking at the Light of the World – it's dark tonight, – only the Light of the World shines; it’s quiet tonight, – only the Light of the World shines; it’s cold tonight, – only the Light of the World shines. …Realizing the Light of the World, our longing for death grows… …Realizing the Light of the World, our longing for life grows…
11.
Ass Vai atceries to dienu, Kad tu nāci man līdzi? Es biju ar vaļējām vēnām Un smagu ievainojumu sirdī Tu teici man: “Es mīlu tevi!”, Bet kur lai es tavu mīlu lieku? Es esmu pazaudējis visu, Izņemot savu žiletes asuma prieku Tev sāpēs, jo es esmu ass Vai atceries to dienu, Kad mēs bridām pa dzelzceļa stigām? Mana ģitāra bija apklususi, Mana ģitāra bija ar pārrautām stīgām Tu teici man: “Es gribu tevi!” – Es apskāvu tevi nevaldāmās slāpēs, Tu nezināji, ka es esmu ass, Tu vēl nezināji, ka tev sāpēs Bet tev sāpēs, jo es esmu ass Self-Destructive Do you remember the day, When you came with me? I was with exposed veins And a severe injury in my heart You told me: "I love you", But what should I do with your love? I have lost everything, Except for the joy of my sharp razor You will be hurt as I am self-destructive Do you remember the day, When we were wading through the railway lines? My guitar had gone silent, My guitar was with broken strings You told me: "I want you!" – I embraced you in an uncontrollable thirst, You did not know that I am self-destructive, You did not know that it will hurt But it will hurt, because I am self-destructive
12.
Idiots Šodien es esmu bezlaika deglis, Šodien es esmu cilvēces bēglis; Jau kuro reizi sadegt un vērties, Kā mēslos pilsoņi turpina pērties Pasaules vagīna iespiežas sejā, Mans ķermenis raustās smokošā dejā; Prieks, ka tomēr esmu par gausu, Lai izdzertu pasaules vagīnu sausu Var jau būt, ka dzīvība ir nasta, Kas pakārta kosmosa kuģa mastā, – Vecā kaluma cilvēkam – suicīds, Cilvēka garam – uzaustošs rīts Lai skan tā mūzika, lai skan tie vārdi, Kurus nespēj pārsteigt nākotnes dārdi; Dziedāt šo dziesmu spējīgs vien tas, Kas ne no kā vairs nebaidās Es esmu idiots, Es vairs neticu nevienam, Ir tikai rokenrols līdz grīdai un lūgšana vientulībā The Idiot Today I am an eternal fuse, Today I am mankind’s refugee; Once again to burn and turn, Like citizens in manure flailing The world’s vagina is pushing in my face, My body trembles in a suffocating dance; Yet I am glad that I am too slow, To drink the world’s vagina dry Maybe life is a burden, Hung on the mast of the Universe, – For an old-timer – it's suicide, For the human spirit – a sunrise Let the music play, let those words play, Who cannot be surprised by the future’s thunder; The only one who is able to sing this song, Is the one who is fearless I am an idiot, I do not believe anyone anymore, There's only rock'n'roll to the end and a prayer in solitude

about

Stāsts par vistumšāko dzīves noslēpumu – pašdestrukcijas brīnumu, ļaušanos iznīcinošai ekstāzei, sakāpinātai baudai, kas cilvēcisku būtni noved atkarības gūstā, kur skaudra cerība brīžiem robežojas ar galēju sabrukumu. Šis ir stāsts, kura robežas radām mēs paši. Katrs pats…


It’s a story about one’s darkest secrets – the alluring pleasure of self-destruction, devouring yourself till a level of elevated pleasure, which plunges a human being into a state of addiction where erratic hope borders with a complete downfall. This is a story whose limits we set ourselves. Every single one of us…

credits

released September 26, 2018

Vārdi un mūzika / music and lyrics - Imants Daksis
Producēja / produced by Andris Indāns; Mārtiņš Krastiņš & Andris Indāns (2, 10)
Ierakstīts / recorded - 02.2017-04.2018. Gassound Studio, 05.-09.2018 MK.Up studijā
Māsterēja / mastering - Mārtiņš KrastiņšImants Daksis - balss, akustiskā ģitāra, elektriskā ģitāra (2, 5, 10), atsperu perkusija (8), plaukstas / vocals, acoustic guitar, electric guitar (2, 5, 10), iron spring percussion (8), hand clapping

Matīss Runtulis - elektriskā ģitāra, taustiņi, bass / electric guitar, keys, bass

Andris Indāns - taustiņi, elektroniskā ritma aranžija, skaņu režija, plates, lauka ieraksti, fx / keys, electronic rhythm directing, sound directing, vinyl, field recordings, fx

Krišjānis Bremšs - sitamie instrumenti / drums

Evija Vēbere - balss / vocals (9, 12)

Miķelis Vanags - elektriskā ģitāra / electric guitar (2, 10)

license

all rights reserved

tags

If you like Imants Daksis, you may also like: