We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Vientu​ļ​ā​s revol​ū​cijas

by Imants Daksis

/
 • Streaming + Download

  Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  Purchasable with gift card

    €9 EUR  or more

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  12" plate ar desmit dziesmām un diviem dzejoļiem. Dziesmu vārdi un dzejoļi uzdrukāti uz plates aizmugurējā vāka. Ivara Veinberga dizains.

  12" vinyl, includes ten songs and two poems. Lyrics printed on the back cover. Design - Ivars Veinbergs.

  Includes unlimited streaming of Vientuļās revolūcijas via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 2 days
  edition of 100 

    €28 EUR or more 

   

1.
Uz sliedēm Hei, brāl! Kur ir tavs vecais akordeons? Hei, brāl! Mēs esam sliežu mīnas, kara pelni. Hei, brāl! Kur ir tavs cauršautais akordeons? Hei, brāl! Mēs reizē eņģeļi un velni Hei, brāl! Mēs savas miesas atdevuši karam. Hei, brāl! Zem tava mēteļa vēl jābūt garam. Hei, brāl! Mēs tagad guļam uz šīm sliedēm. Hei, brāl! ...Bet tādēļ vēl jo vairāk dziedam! Hei, brāl! Ir sliežu bruģis mūsu gulta. Hei, brāl! Bet vilciens tuvojas kā bulta. Hei, brāl! Jau lidmašīnas prom un kara kuģi. Hei, brāl! ...Vien nespējam mēs pārvarēt šo bruģi Hei, brāl! Vai šīs sāpes dzīves vērtas? Hei, brāl! Jau atkal kara balsis cauri cērtas. Hei, brāl! Saraut beidzot kara važas… Hei, brāl! Vilciens lai tām pāri brāžas * * * Mēs lidojam un traucamies, Bet tad viens no mums sāk krist, - Un es neatceros, kurš no mums Palika uz sliedēm... Railway Spell Hey, brother! Where is your old accordion? Hey, brother! We are railway mines, ashes of war. Hey, brother! Where is your shot accordion? Hey, brother! Angels and demons we are… Hey, brother! We have given our bodies to war. Hey, brother! Under our coats there still must be a soul. Hey, brother! We are now lying on these rails. Hey, brother! …But because of that we sing even more! Hey, brother! The rails are our bed. Hey, brother! But the train is closing in. Hey, brother! Planes long gone and war ships as well. Hey, brother! …Only we can’t overcome this railway spell Hey, brother! Is this pain worth living for? Hey, brother! The voices of war are again coming through. Hey, brother! To finally crush these chains… Hey, brother! Let the train break them apart * * * We're flying rapidly, But then one of us starts to fall, - And I don’t remember, which one of us Remained on the railway tracks...
2.
Karš ir beidzies Tālu, tālu projām, Aiz baltiem bērziem, kādā pļavā Viņi stāvēja, Saules pielietām sejām gaidīja, Nemierīgi sirdis pukstēja, Kara beigu balsis čukstēja: “Nešaujiet! Ļaujiet sagaidīt kara beigas, Dzīvot - Izjust, kā tas ir… Neiznīciniet!” - Bet viņus nošāva pa vienam… Tālu, tālu projām, Aiz baltiem bērziem, kādā pļavā Viņi guļ Un viņi gaida, Nemierīgi sirdis pukst, Jauna kara balsis čukst: “Jaunu karu sagaidīt Ir viegli, - Lodes smagi krīt.” The War is Over Far, far away, Behind white birches, in a meadow somewhere They stood, Waiting, sun shining on their faces, Hearts beating anxiously, End of the war voices whispered: “Don’t shoot! Let us await the end of the war, To live – To sense, how it is... Don’t destroy us!” – But they were shot one by one… Far, far away, Behind white birches, in a meadow somewhere They’re lying And waiting, Hearts beating anxiously, Voices of a new war whispers: “To await a new war Is easy, - Only the bullets fall hard.”
3.
A3 Spoks 04:17
Spoks Pie durvīm klauvē, Tur neviena nav… Tikai šūpolēs kāds sēž, Šūpojas un dzied… – Tas maza bērna spoks, Kas dziesmu dzied Par savām gaitām Aiz tālām jūrām, Aiz viņām zemēm… Vējš uzpūta, Vēss pieskāriens un čuksts: “Jel nebaidies!” – Caur tumsas ēnām Pazib smaids – Tik skaists, tik tāls, Tik tuvs, tik mīļš… ...Un atkal pazūd Starp tumsas ēnām… “Jel apstājies!” es saucu Un raudāju kā bērns, Bet atbalsis no tumsas dzīlēm Klusi, klusi Caur asām sāpēm, Tik tuvu, tuvu, Spēji, spēji Aizlidoja prom, Tik ilgi prom… Ghost A knock on the door No one’s there… Only someone in a swing, Swinging and singing… - A ghost of a child, Singing a song About his endeavours Across seas afar, Across lands afar… A blow of the wind, A cold touch and a whisper: “Don’t be afraid!” - Through the shadows of darkness Flashes a smile – So beautiful, distant, So close and so dear… …Then again disappears Through the shadows of darkness… “Don’t leave!” I called, And cried as a child, But echoes from darkness So quietly… Through sharp pain, So very close, So suddenly Flew away, For so long…
4.
Brīvības dziņa Brāļi, celieties kaujai! - Ikviens pa asaru saujai; Līdz pat saulītes sejai Mēs asinis lejam Bet mūsu krūtis ir cietas Kā tēraudā lietas, Un mūsu krūtis būs cietas Līdz pasaules malai Brāļi, dodamies karā! Karš mūs sauc! Karš ir mūsu Vienīgais glābiņš Līdz pat saulītes vaigam, Cauri karam - un baigam! - Mēs nesīsim ziņu Par brīvības dziņu Vigor for Freedom Brothers, get ready to fight! – Everyone, with a handful of tears; Till the face of the sun We draw our blood But our chests are strong As if by molten steel, And our chests will be strong Till the edge of the world Brothers, take up arms! The war is calling us! The war is our Only salvation Up to the face of the sun Through the grimmest war We will bear the message For the vigor of freedom
5.
Ilgais ceļš kapos Ilgā ceļā kapos Kokiem lapas lapos, Līdz melnā zeme pieprasīs Sev koku zaļās lapas Ilgā ceļā kapos Kokiem lapas lapos, Līdz ilgais ceļš sakapās Koku zaļās lapas Lapas lēni kritīs Rudens vēju šaltīm; Pēdējais, kas veldzēs - Liktenīga smeldze ...un tomēr - Ilgā ceļā kapos Kokiem lapas lapos, Līdz ilgais ceļš sakapās Sūnu zaļos kapus The Long Journey in the Graveyard During the long journey in the graveyard Leaves of trees will blossom, Until the long way will rip The green leaves of trees The leaves will fall slowly In anxious autumn gale; The only quench – The fateful misery and pain … and still – During the long journey in the graveyard Leaves of trees will blossom, Until the long way will rip The moss covered graves
6.
B1 Simtgadei 01:22
Simtgadei Kārlis Padegs, kamēr sadegs, Eduards tik vaid un baumo; Emīls cer, ka kādreiz tam Dārziņš būs, uz sliedēm vijams Rainis raiņo bezcerībā, Pasaciņa aizjāj kliba, Toties katrs sprungulītis, prauls Zina, kas ir Raimonds Pauls Savukārt uz Čaka ielas - Pelēkas uin drūmas, Bezpersoniska guļ kaka, - Gan jau visiem pietiks rūmes Prātīgs vējiņš garām traucas, Smakas sajaucot ar smaržām; Gan jau mīlestību arī Sagaidīsi pavasarī! Ziedonis ir visam pāri, Astronauts to zina arī, Nelaime tik vien ir tā, Katrs kaimiņš zina, ka Ziedonim ir ziedēt smagi, - Viegli tikai lapas nobirst ...Un lai nedabūtu galu, Atpakaļ lai rastu ceļu - Mīlestības vārdā tieši Sarkanbaltu cilpu - šlipsi Savelc sev ap kaklu cieši
7.
B2 Sāpes 05:46
Sāpes Es lieku spītu pretī sāpēm, Ar ko sevi aizsargāt… Kas ir šīs sāpes? Mēs nepiederam viņām Es lieku dziesmu pretī sāpēm, Ar ko sevi dziedināt… Kas ir šīs sāpes? Mēs nepiederam viņām Es lieku dusmu pretī sāpem, Ar ko sevi modināt… Kas ir šīs sāpes? Mēs nepiederam viņām Caur vienu sirdi daudzās sirdīs Caur daudzām dziesmām viena spīts: Kas ir šīs sāpes? Mēs nepiederam viņām. Kas ir šīs sāpes? Mēs nepiederam viņām Pain I fight pain with spite - To protect myself… What is this pain? It does not own me I fight pain with a song - To heal myself… What is this pain? It does not own me I fight pain with anger - To awaken myself… What is this pain? It does not own me One heart paves way to many hearts, One spite follows through many songs: What is this pain? It does not own us. What is this pain? It does not own us
8.
Vētrasputns Kāds pārlaidās pār katorgas mūriem, Kāds pārlaidās pār cilvēces midzeni, - Vētrasputns acīm dziļām, dzeloņdrātīm spārnos, Rētām, kas uz priekšu triec… - Uz priekšu triecies, Mūros neietriecies, Tie nav ļaudis, kas tur dzied, - Tās ir sienas - Svied viņām vētru, svied! Kāds pārlaidās pār katorgas mūriem, Kāds pārlaidās pār cilvēces midzeni, - Vētrasputns acīm dziļām, dzeloņdrātīm spārnos, Rētām, kas uz priekšu triec… - Uz priekšu triecies, Mūros neietriecies, Tie nav ļaudis, kas tur dzied, - Tās ir bailes - Svied viņām vētru, svied! * * * ...Caur vētru līdzi tiec Vai rētas neaiztiec; Caur vētru bailes triec Vai sāpes mierā liec! One Flew Over The Drudgery One flew over the walls of a drudgery, One flew over the nest of the humankind, - Storm bird, deep-eyed, barb wire in wings, With scars that push forward... Move ahead, Don’t hit the walls, Those are not crowds that sing there, Those are walls – Throw a storm at them One flew over the walls of a drudgery, One flew over the nest of the humankind, - Storm bird, deep-eyed, barb wire in wings, With scars that thrust forward... Move ahead, Don’t hit the walls, Those are not crowds that sing there, Those are fears – Throw a storm at them ** ** ** ...Don’t fall behind in the storm Or do not touch the scars; Drag the fear through the storm Or leave the pain be
9.
B4 Cīņa 05:15
Cīņa Debesu kraujā Viņi kaujas - Asinīm acīs Un saujās Bruņinieks Sēj nāvi, Lāča ausis Kā kāvi Viens pēc otra Skrien šķēpi - Truli Un saindēti Ar zemes Drūmajām dūņām. Sķēpi sitas Pret bruņām Jauna blāzma Nes rītu - Skaidru, Bet samocītu Sašķeltas Guļ bruņas Zemes Drūmajās dūņās Skaidrās debesīs Mostas Jauni tilti Un ostas Kangara tiesa Ir vidū - Uz sapelējuša Plosta *** Ligzdu vijēji Bīstas; Ligzdu vijēji Nīstas
10.
Mirušie dziesmu svētki Reiz pār šo zemi plūda dziesmas, - Varenākās dziesmas zemes virsū, Un ļaudis prata sarunāties, Tiem bija par ko runāt, Un ļaudis prata klausīties tais vārdos, Dziesmās, pasakās un teikās paustos, Skaļi sauktos, klusi čukstos Vārsmotos un stāstos austos... Un vēstis vienmēr bija labas, Jo ļaudis dzirdēja viens otru ...Tās dziesmas nu ir nāvē devušās, Un Auseklītis bēdīgs zemi vēro; Tie dziesmu svētki, Kurus drīz no jauna Steigsies svinēt, Šalkos apslāpētā kaunā, Kā izdzisusi mīlestība rūsēs saule, Par prauliem pārvērtīsies kauli... Un putekļaini smaidi iestīvēsies sejās, Un kādreiz dzīvās, starojošās dziesmas No mutēm beigtus vārdus paudīs, Uz sliedēm Emīls Dārziņš sabraukts gulēs, Un Rainis līdz pat Tvaika ielai aizraiņojies būs, Un pasaciņai nāksies slēpties, Un pērkons negraus vairs, Un Daugaviņa sausa kļūs ...Bet īstās dziesmas skanēs kalna galā, Skanēs meža biezoknī un dziļi tumsas alā, Skanēs vētrās, svelmē, Ziedonī un bargā salā, Skanēs cilpas galā sažņaugtā Un skanēs kraujas malā, Skanēs pavardos Un gaišu uguntiņu vīs Tās dziesmas, Kuras savējie, - Jau atkal savējie vien Sapratīs
11.
12.
Vientuļās revolūcijas Vientuļās revolūcijas snauž, Viltus revolūcijas karapulkus auž; Vientuļi karavīri krīt, Viltus karavīri steidz tos apbedīt; Vientuļš spēks augstu kalnos mīt, Viltus spēki steidz dubļos saknes dzīt Katrā viltus karā Esmu saplosīts, Vientulības karā Joprojām esmu dzīvs! The Only Revolutions The lonely revolutions are silent, While false revolutions are forming troops; Lonely soldiers are falling, False soldiers hurry to burry them; Lonely strength dwells high in the mountains, False forces rush to tramp roots in mud In every false war I’m torn... In the war of lonliness I'm still alive! The lonely revolutions Are the only revolutions!

about

"Vientuļās revolūcijas" ir mans visgrūtāk nākušais, vissāpīgākais gara bērns. Gan ārēju apstākļu, gan iekšēju pārdzīvojumu piestrāvotais albums ir sanācis daudz laikmetīgāks, nekā tapšanas procesā to biju spējis iedomāties.
Šīs dziesmas nu ir kļuvušas par skaņu celiņu veselam laikmetam, tomēr tāda nebūt nebija sākotnējā iecere. Mans mērķis bija radīt skaistu post-folka albumu - veltījumu Latvijas valsts simtgadei, kurā skanētu pārsvarā akustiski instrumenti un ģitāras pavadījumi tiktu aizstāti ar kokles pavadījumiem. Sajūtās izdzīvoju Pirmo pasaules karu un Latvijas Valsts pirmsākumus. Vairākus gadus nepārtraukti gremdējos reminiscencēs par karu, līdz tas pēkšņi kļuva par skaudru realitāti...

Darbu pie ieraksta aizsāku jau 2017. gada pavasarī, kad tika veikti pirmie demo ieraksti, un vēl notika formas meklējumi. Pāraranžējot dziesmas koklei, faktiski nācās pārstrādāt visas melodiskās līnijas, kas vēl vairāk izmainīja dziesmu sākotnējo skanējumu. Var uzskatīt, ka albums ir sacerēts divreiz.

Laika gaitā, klāt liekot perkusijas un kontrabasu, iezīmējās pasaules mūzikai tuvāks skanējums, taču pēc ilgstošiem studijas eksperimentiem ar manis veiktiem lauka ierakstiem, kā arī dažādiem papildus efektiem, parādījās nepieciešamā psihedēlijas deva.
Piemēram, dziesmas "Cīņa" izskaņā dzirdams Latvijas Valsts simtgades salūts ar čalojošu bērnu balsīm fonā. Savukārt dziesma "Brīvības dziņa" sākas un beidzas ar īsu padomju laika milicijas mašīnas sirēnu skaņas izvilkumu, kas paņemts no mācību plates par milicijas darbu. Dziesmas "Spoks" ierakstā ar ūdeni piepildītā spainī tiek dancināti metāla šķīvīši, bet albumu ievadošajā "Uz sliedēm" dzirdama pilna buķete – sirēnas, putniņu čivināšana ar lidmašīnu fonā, kara laika klavieres starp radiostaciju viļņiem un īss, ambients izvilkums no Emīla Dārziņa (kuram šī dziesma ir veltīta) darba "Melanholiskais valsis".

Kopīgais skanējums pauž manu mīlestību pret tautas mūziku, pasaules mūzikas elementiem, postpanku, kā arī avangardiskiem izlēcieniem.

Albumā Vientuļās revolūcijas iekļautas desmit dziesmas un divi dzejoļi manā lasījumā.

credits

released November 29, 2022

Akustiskā demo ģitāra, kokles, kontrabass un perkusijas ierakstītas studijā Lauska 2018. gada martā-decembrī (ierakstīja Kaspars Bārbals); balss ierakstīta HELI media studijā 2019. gadā (ierakstīja Mārtiņš Krastiņš);
pārējā instrumentācija, pēcapstrāde un producēšana veikta HELI media studijā 2019 - 2021. gadā.

Ierakstā piedalījās:
Imants Daksis - balss, akustiskā ģitāra, elektriskā ģitāra (3, 5), plates,
skaņu efekti, vibrato kokle (5), indiāņu bunga (8), perkusijas (3), kauli
un zobi (5), Latvijas valsts simtgades salūta ieraksts (9);
Kristīne Ādmine-Liepa - akustiskās un elektriskās kokles;
Toms Valmiers - kontrabass (1-5, 7-9);
Mikus Čavarts - sitamie instrumenti, perkusijas (1-5, 7-9, 12);
Miķelis Vanags - akustiskā ģitāra (4), elektriskā solo ģitāra (2, 4, 7,
8), taustiņi (12);
Oskars Patjanko - Pēterburgas ermoņika (1);
Elizabete Helmane - balss (3);
Ieva Zeidmane - kara laika klavieres (1, 11)

Vārdi & mūzika: Imants Daksis;
Skaņu režija: Mārtiņš Krastiņš;
Mūzikas producenti: Mārtiņš Krastiņš & Imants Daksis

Vāka dizains: Ivars Veinbergs;
Izdevuma producents: Jeļena Smelova;
Menedžments: Alise Peniga

Pateicība visiem ieraksta tapšanā iesaistītajiem, kā arī Alisei Penigai,
Jeļenai Smelovai, Jurim un Dainai Zalāniem, Kasparam
Bārbalam, Jāzepam Podniekam, Ivaram Veinbergam, Elizabetei Kokarēvičai, Annai Ansonei, Druvim Cukuram, visiem līdzjutējiem un dažām īpašām sievietēm.

Studijas ieraksts veikts ar Valsts kultūrkapitāla fonda atbalstu.

license

all rights reserved

tags

If you like Imants Daksis, you may also like: